تبلیغات
بهترین نصاویر خلخال _هشتجین _منامین _ از ابشارهاوطبیت های روستای منامن - سه گل روییده اندرباغ احساس /گل سوسن گل لاله گل یاس /گل اول كه ماه عالمین است/عزیز فاطمه نامش حسین است/گل دوم نگر غرق است درفضل /امید مرتضی نامش اباالفضل/گل سوم گل میعادباشد/امام چهارمین سجاد باشد.اعیادشعبانیه برعموم هم وطنان عزیز مخصوصامنامینی های مقیم جای جای كشورمان ایران مباركباد. تصاویری از طبیت روستای منامن در تابستان 1390
منامنین گوزل طبیت عکس لری